Kategoriler
Lütfen Görünüm > Menülerden menü ayarlarınızı (ana_menu) yapınız.

Namaz kaç yaşında farz olur?

Namaz kaç yaşında farz olur?

Namaz, aklı başında, erginlik çağına gelmiş olan kadın erkek her Müs­lüman’ın üzerine farzdır. Fakat namaz, hac gibi ömürde bir sefer, zekât gibi senede bir defa ve oruç gibi yılda bir ay yapılan bir ibadet değildir. Ömür boyu günde beş vakit tekrarlanan bir kulluk vazifesidir. İşte böyle insan hayatını nurlandıran bir ibadete ne kadar erken yaşlarda başlanırsa o kadar rahat ve kolay olur. Bunun için, bulûğ çağını beklemeden yavaş yavaş na­mazı kılmaya başlamak en güzelidir.

Bu hususta Peygamber Efendimiz çocuklara yedi yaşma geldikleri za­man namazın öğretilmesini tavsiye buyurmaktadır. Artık bu yaştan itiba­ren çocuk yavaş yavaş namaz kılmaya ısındırılır, alıştırılır. Bu arada hoşgö­rülü davranmaya dikkat edilir, şefkatle yaklaşmaya çalışılır.

Yine hadis-i şerifin açıklamasına göre, çocuk on yaşma geldiğinde, na­maz kılması artık bir alışkanlık, yerleşik bir uygulama haline gelmiş olmalı­dır. Öyle ki yedi yaşında kendisine namaz öğretilip de teşvik edilen bir ço­cuk on yaşma girdiğinde namazında ihmal ve tembellik gösteriyorsa Pey­gamberimiz çocuğun üzerinde ısrarla durarak uyarılmasını istemektedir.

Bu uygulama her ne kadar ilk bakışta ebeveynin şefkatine ters düşüyor gibi görünse de, çocuğun ileride sonsuz hayatı için çok büyük bir önem ta­şımaktadır. Çocuk daha küçük yaşta namaza alışmış olmalıdır ki hayatının sonraki yıllarında onu titizlikle, içine sindirerek ve kararlılıkla devam ettir­sin. Bu hususta kayıtsız davranmak, çocuğun ebedî hayatı açısından büyük tehlikeleri davet eder ki buna hiçbir anne-babanın razı olması mümkün de­ğildir. Bu bakımdan, şefkat hissi doğru kullanılmalı, suiistimal edilmemeli­dir.